Известия НАН РК. Серия аграрных наук

http://turizm-hit.ru/

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА ТҮЙЕЖОҢЫШҚАНЫҢ ВЕГЕТАТИВТІК МҮШЕЛЕРІНІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫНА ӨСУ РЕТТЕУІШТЕРІНІҢ ƏСЕРІ     62-69

НАЗЕМНАЯ МАЛАКОФАУНА (MOLLUSCA, GASTROPODA) ПОЛЕЙ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ     70-81